Handelsbetingelser/Terms and conditions

 

Aftaleindgåelse:

1.1:
Når køberen har accepteret det fremsendte tilbud, eller når den fremsendte faktura er betalt, accepterer kunden samtidig nærværende handelsbetingelser.

 

1.2:

Hvis køberen ønsker en ydelse, som ikke beskrives på www.abdanish.dk, skal køberen rette henvendelse direkte til Ahlburg Sprog på mikkel@abdanish.dk, hvor ønsket beskrives.

 

1.3:

Ønsker køberen at købe en ydelse, som udbydes hos Ahlburg Sprog, rettes direkte henvendelse til Ahlburg Sprog, hvorefter der kan indgås en nærmere bestemt aftale.

 

1.4:

Aftalen er først endelig indgået, når der fremsendes en skriftlig bekræftelse fra Ahlburg Sprog om den enkelte ydelse til køberen i form af et tilbud, som køber bekræfter eller en faktura.

 

Fortrydelsesret:

2.1:

Køberen kan fortryde sit køb i op til 14 dage efter aftalens indgåelse, såfremt servicen ikke er opstartet. Det vil sige fra modtagelse af den skriftlige bekræftelse fra Ahlburg Sprog.

Besked om fortrydelse sendes skriftligt til mikkel@abdanish.dk. Her skal det tydeligt fremgå, hvilken ydelse der fortrydes.

2.2:

Hvis den købte ydelse påbegynder inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet, giver køberen samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når Ahlburg Sprog begynder udførelsen af den købte ydelse.

 

Den enkelte ydelse:

3.1:

Den enkelte ydelses indhold samt omfang aftales individuelt mellem Ahlburg Sprog og den enkelte køber.

 

3.2:

Ved bestilling af den enkelte ydelse fremgår det, hvordan de enkelte undervisningslektioner kan aflyses. Som hovedregel gælder det, at kunden kan aflyse den enkelte lektion op til hverdagen før klokken 12.00 frokost, og at lektionen flyttes til en anden dato, hvis dette er muligt. Enkelte ydelser kan ikke aflyses af kunden, hvilket ved køb informeres tydeligt om.

 

3.3:

Ahlburg Sprog forbeholder sig ret til at aflyse den enkelte lektion, hvis det skønnes nødvendigt. Den aflyste lektion vil som udgangspunkt blive flyttet til en anden dato, hvis dette er muligt. Kunden faktureres ikke herfor.

 

3.4:

Medmindre andet er aftalt mellem Ahlburg Sprog og kunden, betragtes den enkelte lektions som afholdt, hvis kunden ikke er ankommet senest et kvarter efter den aftalte tid.

 

3.5:

Medmindre andet er aftalt mellem Ahlburg Sprog og kunden, skal alle lektioner afholdes senest 6 måneder for privatpersoner eller 10 måneder for virksomheder efter første lektion er afholdt.
Hvis ikke dette er tilfældet, bortfalder lektionerne.
Dette er naturligvis ikke gældende, hvis lektionerne ikke kan afholdes grundet aflysninger fra underviserens side.

3.6:

Hvis slutbrugeren/kunden ønsker at holde pause i forløbet, skal dette meddeles skriftligt til: mikkel@abdanish.dk. Det er slutbrugerens/kundens ansvar at kontakte Ahlburg Sprog igen for at opstarte lektionerne igen og før at lektionerne bortfalder jævnfør punkt 3.5.

3.7:

Hvis slutbrugeren/kunden ønsker at holde pause i forløbet, åbnes slutbrugerens/kundens tider for lektioner op for andre kunder. Slutbrugeren/kunden, som vender tilbage efter pause i forløbet, kan derfor ikke gøre krav på disse tider igen.

 

Resultater:

4.1:

Hvis køberen mod forventning ikke opnår de ønskede resultater, kan Ahlburg Sprog ikke stilles til ansvar herfor, idet der ikke ydes nogen garanti. Køberne opfordres til at kontakte Ahlburg Sprog direkte på mikkel@abdanish.dk for at finde en passende løsning.

 

Betaling:

5.1:

Hvis der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Ahlburg Sprog og køber, er køber forpligtet til at indbetale det fulde beløb for den fulde ydelse senest 8 dage efter den tilkøbte ydelse er påbegyndt.

Betalingen overføres som det fremgår af den tilsendte faktura.

 

6.1:

Aflysning:

Det er kundens ansvar at aflyse den enkelte lektion ved at afvise/annullere den tilsendte invitation.

6.2:

Kunden kan aflyse den enkelte undervisning frem til hverdagen inden kl. 12.00. Undervisningen flyttes til en anden dato, hvis dette er muligt. Nogle ydelser kan kunden ikke annullere, hvilket er tydeligt informeret ved køb.

 

Oplysninger om Ahlburg Sprog:

7.1:

Ahlburg Sprog

Telefon: +45 23 47 23 41

E-mail: mikkel@abdanish.dk

Odense C

 

 

Conclusion of agreement:

1.1:
Once the buyer has accepted the submitted offer, or when the submitted invoice has been paid, the customer also accepts these terms and conditions.

 

1..2:

If the buyer wants a service that is not described on www.abdanish.dk, the buyer must contact Ahlburg Sprog directly at mikkel@abdanish.dk, where the request is described.

 

1.3:

If the buyer wishes to purchase a service offered by Ahlburg Sprog, the buyer need to contact Ahlburg Sprog, after which a specific agreement can be entered into.

 

1.4:

The agreement is only finally entered into when a written confirmation from Ahlburg Sprog about the individual service is sent to the buyer in the form of an offer, which the buyer confirms or an invoice.

 

Right of withdrawal:

2.1:

The buyer can cancel his purchase for up to 14 days after the conclusion of the agreement, provided the service has not been started. That is, from receiving the written confirmation from the Ahlburg Sprog.

Notice of cancellation is sent in writing to mikkel@abdanish.dk. Here it must be clear which benefit is to be regretted.

 

2.2:

If the purchased service begins before the 14-day withdrawal period has expired, the buyer consents to the right of withdrawal ceasing when Ahlburg Sprog begins the performance of the purchased service.

 

The service:

3.1:

The content of the individual service is agreed individually between Ahlburg Sprog and the individual buyer. A written confirmation of this will be sent from Ahlburg Sprog to the individual buyer.

 

3.2:

When ordering the individual service, it appears how the individual teaching lessons can be canceled. As a rule, the customer can cancel the individual lesson up to the weekday before 12.00 noon, and that the lesson is moved to another date if this is possible. Some services cannot be canceled by the customer, which is clearly informed when purchasing.

 

3.3:

Ahlburg Sprog reserves the right to cancel the individual lesson if deemed necessary. The canceled lesson will basically be moved to another date if this is possible. The client will not be charged for the cancelled lesson.

 

3.4:

Unless otherwise agreed between Ahlburg Sprog and the customer, the individual lesson is considered to have been held if the customer has not arrived within 15 minutes of the agreed time.

 

3.5:

Unless otherwise agreed between Ahlburg Sprog and the customer, all lessons must be held no later than 6 months for privates or 10 month for companies after the first lesson have been held.
If this is not the case, the lessons will be canceled.
Of course, this does not apply if the lessons cannot be held due to cancellations by the teacher.

3.6:

If the end user/customer wishe to take a break in the process, this must be communicated in writing to: mikkel@abdanish.dk. It is the responsibility of the end user/customer to contact Ahlburg Sprog again to start the lessons again and before the lessons expire according to point 3.5.

3.7:

If the end user/customer wishe to take a break from the course, the end user/customer’s spots for lessons are opened up to other customers. The end user/customer who returns after a break in the process cannot therefore claim these spots again.

Results:

4.1:

If, contrary to expectations, the buyer does not achieve the desired results, Ahlburg Sprog cannot be held responsible for this, as no guarantee is provided. Buyers are encouraged to contact Ahlburg Sprog directly at mikkel@abdanish.dk to find a suitable solution.

 

Payment:

5.1:
Unless otherwise agreed in writing between Ahlburg Sprog and the buyer, the buyer is obliged to pay the full amount for the full service no later than 8 days after the purchased service has begun.
The payment is transferred as stated in the invoice sent.

 

Cancellation:

6.1:

It is the customer’s responsibility to cancel the individual lesson by rejecting / canceling the sent invitation.

6.2:

The customer can cancel the individual lesson up to the weekday before 12.00 noon. The lesson is moved to another date if this is possible. Some services cannot be canceled by the customer, which is clearly informed when purchasing.

 

Information about Ahlburg Sprog:

7.1:

Ahlburg Sprog

Phone: +45 23 47 23 41

Email: mikkel@abdanish.dk

Odense C